Samsaras obevekligt roterande hjul sägs ofta visa det EVIGA kretsloppet av födelse, död, födelse … Men evigt är det inte – då hade buddhismens filosofi kollapsat. Vi kan bryta Samsara, och varför inte påbörja arbetet redan dag ett i januari? Använd föreställningsförmågan och se till dina behov och formulera sedan nyårsaffirmationer som ligger i linje med de klassiska dygdevägarna. Dessa är ganska likartade oavsett vilket trossystem de härrör från och handlar givetvis alltid om det inre framåtskridandet. Men! Tänk på att affirmationerna också måste ligga i linje med din egen energi; det är absolut nödvändigt att du kan knyta an emotionellt till dem, annars kommer de att vittra sönder. ”Nyårslöften” bryts så ofta helt enkelt därför att givaren vill i tanken men inte kan stötta konstruktionen emotionellt. Tanken är verkligen inte att förakta – den är konstnärens pensel och duk. Men utan händers arbete sker inget, och allt stannar vid en icke-skapelse.

Gott nytt år ✨💫.

The relentlessly spinning wheel of Samsara is often said to show the ETERNAL cycle of birth, death, birth … But eternal it is not – if so, the philosophy of buddhism had collapsed. We are able to break Samsara, and why not start the first day of January? Use your imagination and look after your needs; then formulate new year affirmations that align with the traditional paths of virtue. These are quiet similar irrespective of what belief system they belong to, and of course they are always about our inner progress. But do remember that every affirmation also has to align with your own energy; it is imperative that you can connect to them through your emotions. Otherwise, they will crumble. New Year promises are so often broken simply because the giver has a will in the mind but cannot support it emotionally. A thought is truly not to despise – it is the artist’s brush and canvas. But without working hands nothing happens, and everything is stalled.

Happy New Year✨💫.