Den esoteriska delen av en religion/filosofi rör dess djupare budskap. Esoterismen tar vid där orden inte längre räcker till och behandlar därmed frågor som den yttre – exoteriska – delen av religionen lämnar därhän. Vår förståelse av tingens ordning som esoteriker grundar sig på själsliga, otvivelaktiga insikter istället för på de vanemönster och den tanklöshet och okunskap som präglar de stora religionerna.

Vi har konstaterat att zazen/shikantaza påverkar oss energetiskt. En mer svårgripbar effekt är den spirituella, då alkemins processer fortgår inom oss. Vi tar många olika spirituella steg och ett fundamentalt sådant är när människans många trossystem och filosofier smälter och rinner ned i en solitär esoterisk bas. Då blir allt till Ett och vi ser en gång för alla meningslösheten i de farsartade stridigheter som uppstår när människans begränsade intellekt ska slå fast sanningar. En skapande intelligens har försett oss med kosmisk förståelse, men vi kan aldrig nå den genom vårt tänkande sinne.

The esoteric part of a religion/philosophy concerns its deeper meaning. Esotericism begins where words become insufficient and thus deals with issues that the outer – exoteric – part of the religion leaves behind. As esoterics, our understanding of the order of things is soul-based and indubitable. It is no longer a result of the habit patterns and the thoughtlessness and ignorance that characterize the book religions.

We have found that zazen/shikantaza affects us energetically. A more elusive effect is the spiritual one, when the processes of alchemy proceed inside us. We take many different spiritual steps, and a fundamental one is when the many belief systems and philosophies of humanity melt and flow down into a solitary esoteric root. There everything becomes One, and once and for all we realize the meaninglessness in the comical oppositions that take form when our limited intellect establishes truths. creative intelligence has provided us with cosmic understanding, but we can never reach it through the thinking mind.