Så, ”the Old God” – blir det månne härsket när vi nyandliga hänvisar till honom och andra gudomar? Är inte den både vidskeplig och religiös i ordets strängaste mening som vänder sig till honom i hans olika s.k. personifikationer, såsom Santa Claus?

Nej! Den som önskar kan personifiera kosmiska energier, dvs. skapa personliga gudomar. Syftet är att knyta an intellektuellt och emotionellt till en viss energi och till de egenskaper som hör dit. Världens pantheoner (kultur- och tidsspecifika uppsättningar av gudomar) är resultat av att urenergin förgrenats och sedan personifierats som ”De sju stora krafterna” – sju arketypiska energier. Tre av dem är feminina och fyra maskulina: Jungfrun, Modern, Häxan; Hjälten, Älskaren, Kungen och Magikern. Var och en av dessa antar därefter ett stort antal olika skepnader, formade av alla dem som söker energin/egenskaperna. Och då har vi kommit till nästa nivå av personifikation, till Santa Claus (Magikern), Kali (Häxan), Venus (Jungfrun) och många, många andra – som alltså inte är något mer religiöst än energi i lättförståeliga former!

So, the Old God – maybe it is obsolete to refer to him and other deities in fresh spirituality? Are we not both superstitious and religious in the strictest sense of the word when turning to him and his different personifications, such as Santa Claus?

No! The one who wish can personalize cosmic energies, that is, create a personal deity. The purpose is to tie an intellectual and emotional bond to an energy and its properties. The pantheons (culture- and time-specific sets of deities) are results of a branched primeval energy, personified as the Great Seven Powers – seven archetypal energies. Three of them are feminine, four are masculine: Maiden, Mother, Crone; Hero, Lover, King, and Sorcerer. Here after each is transformed into a large number of different shapes, results of the seekers minds. Then we have reached the next level of personification and meet Santa Claus (the Magician), Kali (the Witch), Venus (the Maiden) and many, many other – who are thus nothing but personally colored energy!