Vem är du, där i mitten, och vad gör du i härvan av trådar? Spindeln är en passande metafor för det iakttagande mänskliga sinnet som liv för liv fyller den själsliga bägaren med erfarenheter.

Historiens etiska föreskrifter och råd har ofta kopplats till bilden av en människa som vandrar, eller som stegar sig upp i en trappa. Men allt skeende är cykliskt; den som utvecklas går inte från ruta 1 till 2 till X för att aldrig återvända. Bättre då att vi ser oss som spindeln! Vi drar i olika mentala och spirituella trådar vid olika tidpunkter, och kommer att dra i samma tråd många gånger eftersom varje tråds status är beroende av vad vi gjort med de övriga. Successivt färdigställs helheten till något funktionellt och vackert, men vi har då återvänt till delen många gånger.

Cirkeln/sfären är den fundamentala kosmiska formen/kroppen. Cirkeln är flöde – hörn är stagnation. Därför är galaxen rund, och blomstjälken också. ”Såsom ovan, så ock nedan”, sade Hermes, och vi kan tillägga: ”Såsom utom oss, så ock inom oss.”

Who are you, there in the middle, and what are you doing in the tangle of threads? The spider is a suitable metaphor for the observing human mind which life for life fills the chalice of the soul with experiences.

The ethical prescriptions and advices of history have often been illustrated as a walking human, or as someone who steps up a flight of stairs. But everything is cyclical; the one that develops does not walk from square 1 to 2 to X never to return. Better then that we see ourselves as the spider! We pull various mental and spiritual threads at different times, and we will pull the same thread many times since the status of every thread depends on what we have done with the others. Gradually we build a functional and beautiful entirety, but by then we have returned to the part many times.

The circle/sphere is the fundamental cosmic shape/body. The circle is flow – corners are stagnation. Therefore, the galaxies are round, and so is the pedicle. ”As above, so below”, as Hermes puts it, and we can add: ”As outside us, so inside.”