Så, yinenergi – kosmisk involution – råder och vi bör följa denna. Lämpliga aktiviteter är t.ex. meditation, kontemplation, utrensningsarbete och lugn qigong – eller varför inte studier av tarot och esoterisk litteratur! Men vi kan också tänka tvärtom: en utpräglad yinpersonlighet, som alltså kan sägas ligga i fas med rådande energi, behöver snarare ett yangtillskott, gärna i form av kraftfull qigong, tai chi och soliga långpromenader.

En av mina kunskapstraditioner, Correllian Nativist Wicca, talar om ”psykiskt tidvatten”, vilket avser flödet mellan involution/yin och evolution/yang. Mest konkret speglas detta i dygnsförändringarna. Genom våra fyra årstider, och genom t.ex. solens aktivitetsökning vart 11:e år, blir perspektivet längre. Ännu mycket längre blir det om vi utgår från zodiakåret, de 1 600 år då vår planet behärskas av ett visst zodiaktecken. De första 400 åren av varje zodiakår karaktäriseras av relativ involution/yin. Där är mänskligheten nu eftersom vi befinner oss i år 21 i Vattumannen (från vilken vi kollektivt sätt får vår karaktär). Många korta och långa cykler av involution/evolution under 19 200 år ska sedan passera innan samtliga 12 tecken regerat.

Involution och evolution finns i oss och i det ofattbart lilla, och i det ofattbart stora. Att veta om det är bra och att försöka följa det är klokt!

/ Thorwald Lorentzon, Garden of Feathers (www.garden-of-feathers.com)

So, yin energy – cosmic evolution – prevails and we should follow it. Suitable activities can be meditation, contemplation, cleansing work and calm qigong – or maybe studies in tarot or esoteric literature! But we can also think the opposite way: a yin character rather needs an addition of yang, and can get this by means of powerful qigong, tai chi and long, sunny walks.

One of our traditions, Correllian Nativist Wicca, speaks about ”psychic tide”, that is, the flow between involution/yin and evolution/yang. Most clearly this is mirrored in the change between day and night. In a longer perspective we can consider, for example, our four seasons and the sun’s eleven-year activity cycles. Further, we can consider the so called zodiac year, that is, the 1,600 years when our planet is ruled by a certain zodiac sign. The first 400 years of each zodiac year is characterized by relative involution/yin. Humanity is there now since we are in year 21 in Aquarius (from which we collectively get our character). Many short and long cycles of involution/evolution over the course of 19,200 years shall pass before all 12 signs have ruled.

Involution and evolution are in us and in the unimaginably small, and in the boundlessly large. To know this is good and to try to follow it is wise!